Unik skogsstrategi kombinerar skogsbruk, naturvärden och uteliv

Det är midsommartid och skogen har aldrig varit grönare i Skåne. Stiftelsen Skånska Landskap lanserar en ny skogsbruksstrategi som innebär färre kalhyggen, klimatanpassad lönsam skogsproduktion, biologisk mångfald och samtidigt ökad hänsyn till friluftslivet.

Idag presenterar vi en ny skånsk skogsbruksstrategi. Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar 6 olika stiftelsers markinnehav som tillsammans blir en av de största skogsägarna i Skåne med 11 000 hektar mark varav nästan 9 000 hektar är skog. Syftet är att kombinera biologisk mångfald, hållbarhet och lönsamhet i skogsproduktionen, värna och utveckla friluftslivet samt främja skogens roll i klimatomställningen genom bland annat kolinbindning. På vår mark finns känsliga naturreservat, djupa skogar, betesmark och vita stränder, men också 40 mil populära leder för vandring, MTB och ridning. 

-Vi bedriver ett mångbruk. Det handlar alltid om prioriteringar där alla aspekter ska vägas in. Visst blir det mer komplicerat på ett sätt, men också självklart på ett annat. Skogen är till för alla och det är något vi är stolta över att vi kan och vill välkomna alla ut i skogen samtidigt som vi kan bedriva ett aktivt skogsbruk med hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden. Vår nya strategi ger oss också frihet att engagera oss mer i forskning, inom hyggesfritt och att skapa dialoger med de intressegrupper som finns inom skogen, säger skogsförvaltaren Emma Sandell Festin, Stiftelsen Skånska Landskap.

Ta alltid hänsyn till plats och besökare

Skogsskötseln avgörs alltid av den geografiska platsen och situationen. Allt vägs samman. Vad innebär då detta i praktiken? Går det att ta hänsyn till vandraren som vill ha kvar en gammal skog samtidigt som skogsekonomin säger att träden bör tas ned? Ja, det är fullt möjligt.

Ett exempel från verkligheten - och tre lösningar

En populär vandringsled med många besökare går dels genom ett äldre granskog, dels genom en tät blandskog av gran, björk och bok. Granen är enligt lag redo att avverkas. Och blandskogen behöver åtgärder för att både kunna producera virke, men också vara en skog lämplig för rekreation och biologisk mångfald. Vad kan göras?

  • Är granen välmående lämnas den kvar som den är och får fortsätta vara en skog för friluftsliv som kan binda in mer kol. Den täta blandskogen röjs. Fokus blir att gynna de trädslag som passar bäst på växtplatsen och att skapa mer ljusinsläpp till stigen så att det inte ska kännas lika trångt utan mer öppet.
  • Det äldre granbeståndet kan delas upp i mindre bestånd och successivt börja avverkas från öster för att minska risken för stormskador. Efter avverkning planteras trädslag som passar bäst på den aktuella platsen. I samband med avverkning sparas alla lövträd och även tall om det finns. Vid stigen lämnas några högre stubbar som fortsätter att vara stigmarkeringar, men även blivande hem för insekter. Den täta blandskogen röjs eller gallras och närmast stigen röjs lövet fram och granen röjs bort för att skapa mer ljus kring stigen.
  • Om granskogen visar spår av skador och mår dåligt kan hela beståndet avverkas och återplanteras med lämpliga trädslag. Den täta blandskogen röjs eller gallras och närmast stigen röjs lövet fram och granen röjs bort för att skapa mer ljus kring stigen.

Skogens klimatnytta

Den nya skogsbruksstrategin beskriver hur skogens klimatnytta uppnås genom att förlänga vissa skogars omloppstider, eftersträva maximal andel sågbart virke vid avverkning, bygga upp virkesförrådet, använda fossilfria bränslen i skogsbruket samt använda alternativ till trakthyggesbruk där det är lämpligt.

Vidare innehåller strategin också exempel på hur skogens ekonomiska värde prioriteras i skogar med god tillväxt och lägre naturvärden. Där kan skog tas ned, så att vi får virke till att bygga hus, pappersmassa mm.

Skogsexkursioner i höst för branschfolk och övriga intresserade

I september arrangerar vi flera exkursioner om skogsbruk och naturvård. Mer information om dessa samt anmälan kommer strax efter sommaren.

 

Vill du veta mer? Ladda ned vår skogsbruksstrategi. Kontaktuppgifter till ansvariga är Emma Sandell Festin, skogsförvaltare och ansvarig för skogsforskning, emma.sandell@skanskalandskap.se, 0731-485 389 samt Christian Holst, VD, christian.holst@skanskalandskap.se, 0733-749 969

 

 

Publicerat: 2022-06-26