Uppskattade skogsexkursioner ger ringar på vattnet

Bra att samla olika intressentgrupper. Spännande med ädellövskog. Mycket fokus på hyggesfritt. Det är några kommentarer om våra uppskattade skogsexkursioner förra hösten. På sikt är det dags för fler tillfällen.

Doften av daggvåta löv och jord slår emot exkursionsdeltagarna när de ger sig av in i skogen från Fulltofta Naturcentrum. Det är septembermorgon och skogens trädkronor kan inte vara tätare. Bara några hundra meter bortanför den populära Gröningens grillplats är det dags för det första stoppet i en yngre bokskog. Här bedrivs nämligen hyggesfritt skogsbruk. Skälen är många.

-Vi har kvar skogskänslan på en välbesökt plats som gillas av många. Med en variation av trädslag, ålder och diameter får vi en flerskiktad skog vars intryck också känns tryggt och utan stora förändringar, menar Anders Rosell, verksamhetsansvarig för skogs- och naturvårdsförvaltning på Stiftelsen Skånska Landskap.

Ibland lämnas skog kvar av hänsyn till besökare - andra gånger tas den ned

En bit längre in ändrar landskapet helt karaktär när samma vandringsstig leder rakt in en högrest gammal granskog. Emma Sandell Festin, ansvarig för skogsforskning och skogsförvaltning, låter deltagarna fundera på granarnas ålder. Även detta är enligt henne en favoritskog bland vandrare och besökare.

-Tänk på vilken jättebra sikt det är, vilken öppenhet det finns i skogen. En förälder kan bara släppa sina barn här och se dem studsa runt. Samma gäller en lärare som är ute med sin skolklass, säger Emma Sandell Festin, som också är projektansvarig för arbetet med skogsexkursioner.

Låt oss då säga att denna barrskog måste tas ned. Hon slänger ut ännu en fråga: vad ska planteras istället? Någon säger blandskog med en blandning av trädslag. En annan menar att ett exotiskt lövträd som exempelvis hybridasp och poppel skulle kunna vara en intressant utväg, särskilt med tanke på IFC:s rekommendationer samt att granåkrar inte är en naturligt trädslag i Skåne.

Exkursioner för sammanlagt 70 personer 

Skogsexkursionen innebär många stopp - och mångdubbelt fler diskussioner. Skånska skogsstrategier intresserar och engagerar: fördelar med blandskog, vikten av biologisk mångfald, skogsekonomi, klimatnyttor, föryngring, gallring och mycket annat har tagits upp under timmarna i skogen. Sammanlagt har exkursioner, uppdelade för olika intressentgrupper, samlat ett 70-tal personer. Dessa "utomhusföredrag" har fått mycket positiv respons, något som bådar gott för för framtiden.

-Vi kommer att samarbeta mer med universitet och skolor efter dessa exkursioner. Några exempel är Lunds universitet, Skogforsk, Linneuniversitetet och SLU. Det har blivit fler forskningsprojekt och även fler exkursioner med både studenter och forskare.    

I grunden utgår stiftelsens arbete från vår egen skogsbruksstrategi.

-Vi tar mer hänsyn till naturvärden än vad vissa andra gör. varför? Kombinationen av de mål SSL har (biologisk mångfald, ekonomi, rekreation och klimatanpassning) ställer högre krav på den skogliga skötseln och gör att SSL kan testa nya metoder och våga vara i framkant.

Tre deltagares tankar

Under våren har vi ställt frågor till några av deltagarna på exkursionen om vad den gav dem och vad de tagit med sig.

Emma Holmström, SLU

- Lite kort kan jag informera om att vi på Sydsvensk skogsvetenskap håller på att bygga upp en tydligare infrastruktur och kommunikation om vår forskning på ädellöv och är gärna öppna för ökad interaktion även med er på Stiftelsen Skånska Landskap kring detta.

-Exkursionen var för ett år sen, så svårt att minnas exakt. Men jag var mycket glad över det höga deltagandet och hoppas att vi kommer kunna ha fler gemensamma aktiviteter kring ädellöv fastän Skogsstyrelsen har fått minskad budget för det som innefattas av ”Variationsrikt skogsbruk”, där ädellövet oftast hamnar.

Anders Ekstrand, Ordf Ekfrämjande, vice ordf SNF Skåne, skötselexpert Södra skog

Det Skåne behöver är mer ädellövskog - ek och bok. De ensartade granskogarna saknar biologisk mångfald men kan ha vissa friluftsvärden. Men ofta är det bättre att hugga ner dem och ersätta med ädellöv. Det är trevligt att även stiftelserna vaknar till och delta.

- Eftersom jag arbetade med stiftelserna i slutet av 2000-talet fram till 2006 tycker jag att det var särskilt intressant att följa hur saker utvecklas i förändringens vindar.

Jan Linder, BirdLife

- Spontant tycker jag att själva greppet, att "hålla isär" olika intressentgrupper vid presentation och diskussion var bra. Det gjorde att  vi inte hamnade i  fastlåsta positionsdiskussioner, utan vi kunde fritt framföra våra tankar. Som ni sedan i lugn och ro kunde ställa mot tankarna från de andra grupperna. 

- Mitt intryck var att er skogsbruksstrategi är väl genomtänkt. Ni har ju dessutom ett annat mål redan från början för ert skogsinnehav är vad det traditionella skogsägandet har, vilket gör att ni kan lägga helt andra aspekter på både hur skogen kan/bör skötas och på det ekonomiska utfallet. Vilket är spännande, då det ger er friare händer att prova er fram och anpassa skötseln lokalt efter flera olika syften är de rent ekonomiska.

 

 

 

 

 

Publicerat: 2023-06-14