Engagerad skogsägare får årets skogsvårdspris

Hyggesfritt skogsbruk, naturlig föryngring av bok och nyetablering av ekskog efter en slutavverkning av gran. Linda Melin Perssons arbete i skogen är påläst och engagerat. Hon får årets skogsvårdsstipendium från Emil Bondessons fond.

-Linda har ett mycket stort intresse i skogen och fastigheten. Något som hon ärvt efter sin far vad jag förstår. När jag har träffat Linda har det gällt naturlig föryngring av bok, hyggesfritt skogsbruk och nyetablering av ekskog efter en slutavverkning gran. Alltid intresserad, engagerad och påläst, berättade styrelseordförande Charlotte Wachtmeister som läste upp motiveringen till priset som delades ut 9 december.

Varje år delar Stiftelsen Emil Bondesson Skogsvårsfond ut ett stipendium till framstående skogsförvaltare. Linda Melin Persson äger idag fastigheterna Nockarp 1:2 och 2:8 i Kristianstad kommun, där hon sköter skogen med ett mycket stort intresse och engagemang. Fastigheterna är på 115,8 ha med 86 ha produktiv skogsmark. Skogen är varierande med främst gran, bok, björk, ek och al. Linda har även några intressanta blandbestånd

Hennes engagemang och kunskaper syns i skogsarbetet. I bokskogen har hon ljushuggit och markberett inför ollonfall, hänsynsytor och enskilda träd lämnas. I en hyggesfri avverkning har hon gynnat en mångfald av trädslag, en riktigt häftig blandskog med de flesta skogsträdslag. Också här finns hänsynsytor lämnade. Nu i sommar har hon återbeskogat ett område med ek, detta är också ett spännande projekt och ger en variation i hennes skog.

Hennes stora intresse och engagemang i skogen gör Linda till en mycket värdig mottagare av Emil Bondessons Skogsvårdspris 2022.

Publicerat: 2022-12-15