Skog & Miljö

Skogsskötsel och naturvård

Vi förvaltar sex olika stiftelsers mark på cirka 11 000 hektar mark där vi bedriver ett skogsbruk som tar stor hänsyn till ekologiska och sociala värden. Vi sköter om våra marker så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas.

Skogsskötsel

Förvalta skog med omsorg

Stiftelsen Skånska Landskap är markägare till drygt 2 300 hektar skog, åker och övrig mark, som omfattar delar av strövområdet Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum. Enligt avtal med fem andra skogs-och fritidsstiftelser med anknytning till Region Skåne, förvaltar vi ytterligare cirka 8 400 hektar mark. Hela markinnehavet blir en arena för den allmännyttiga verksamhet vi bedriver och strövområden finns på fem av stiftelsernas marker.

På markerna bedriver vi näringsverksamhet, huvudsakligen skogsbruk, men vi arrenderar även ut betesmark och upplåter jakt. Skogsbruket, som är certifierat genom certifieringssystemen FSC och PEFC, ger avkastning till stiftelserna. Målsättningen är ett mångbruk där ett hållbart uttag av virke kombineras med friluftsliv, jakt och bevarande och utveckling av markernas biologiska värden.

En allt viktigare del i skogens mångbruk är skogens funktion som kolsänka. Då skogen växer mer än vi avverkar binder skogen koldioxid. Beroende på hur virket används efter avverkning kan skogens klimatnytta bestå även efter avverkning.

Avverkning av skog

Totalt sett förvaltar Stiftelsen Skånska Landskap med fem andra stiftelser ca 11 000 hektar mark varav ca 8 800 är produktiv skogsmark.

Vi avverkar årligen ca 30 000 m3. Den huvudsakliga virkesvolymen som avverkas är gran som säljs till sågverk och massaindustrier. Även övriga trädslag som lärk, björk, ek och bok förädlas inom industrin. Efterfrågan på skogsråvara till olika miljövänliga produkter blir allt större. Från att skogen tidigare använts till byggnadsvirke, pappersmassa och brännved har nu användningen breddats till textilier, biodrivmedel och bioplaster mm. Ek och lärk från våra skogar sågas i ett lokalt sågverk och används i våra strövområden eller till stängselmaterial.

Huvuddelen av våra avverkningar görs fortfarande enligt ganska traditionella skogsbruksmetoder med ett särskilt hänsynstagande till biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv. Där förutsättningarna finns prövar vi metoder för hyggesfritt skogsbruk eller kontinuitetsskogsbruk. Vi har en målsättning att minst 25 hektar av den mark vi årligen gör åtgärder på ska skötas med kontinuitetsskogsbruk.

Föryngring av skog

När vi föryngrar skogen försöker vi använda för Skåne naturliga trädslag. På merparten av stiftelsernas marker innebär det att vi föryngrar med tall eller olika lövträd. Detta är en utmaning inte minst på grund av viltstammarna i skogen, oftast måste föryngringar av tall och löv hägnas mot vilt. Vi gör storskaliga praktiska försök med att sådd av ek- och bokollon. Vi samlar själva in ekollon från utvalda kvalitetsmässigt fina ekbestånd, vilka sedan sås inom områden som markberetts och hägnats.

Naturvård

Bevara och utveckla landskap

Vi sköter om våra marker så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas samtidigt som vi guidar besökare till kultur- och fornminnen samt värdefulla landskapsmiljöer. Ett av många exempel är att vi arbetar för att stoppa invasiva arter som t ex jätteloka som hittats i t ex Fulltofta samt gul skunkkalla som finns i t ex Vedema.

Naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning på sandhedar gynnar växter, fåglar och insekter. Genom att utföra dessa kontrollerade bränder gynnas växter som martorn, insekter och fåglar som annars konkurreras ut av tjockt gräs. Även sandens rörelser gynnas i kustzonerna.

Betesmarker

I flera strövområden finns hägn med både nötdjur, hästar och getter som håller de skånska landskapen öppna. För Stiftelsen Skånska Landskap innebär detta arbete med att sätta hägn, planera insatser med djurägare samt uppföljning.

Naturvårdsröjning

Stiftelsen Skånska Landskap utför naturvårdsröjningar i strövområdena och våra övriga marker. Under 2020 utfördes röjningar på cirka 75-100 hektar mark.

Natur- och kulturmiljöåtgärder

Skötseln av stiftelsens strövområden och marker innefattar även att ta hand om torpruiner, fornminnen, slåtterytor samt våtmarksskötsel.

SandLife och BushLife

Naturvårdsarbetet i SandLife-projektet pågick under 2012-2018 tillsammans med Länsstyrelsen med stora insatser i Kronoskogen, Friseboda och Vitemölla. Därefter har ett nytt projekt påbörjats, BushLife, som innebär åtgärder i bl a hagmark i andra strövområden som t ex Fulltofta.